Sunday, April 4, 2010

دروغهای حقیقی

می گوید جمله بساز...

جمله ای که دو تا "جیم "داشته باشد ..

کمی فکر می کنم

و ناامیدانه

لب می گزم

و دوباره

ناخن می جوم ..

دوستش دارم .

همانطوری ؛با آن چشمها...

که از عسل شیرین ترند

و کهربایی تر.

دستم را می گیرد که دیگر ناخن نجوم.

که نابودشان نکنم..که نابودش نکنم..

نگاهش می کنم با دلشوره ؛

- -"جنون جدید."

- می گوید این که جمله نیست.

- - " جمله نیست.."جیم " که دارد."

- چیزهای دیگری هم هستند که جمله نیستند و جیم دارند.

- حتی صفتهای دیگر.

- و بهترینشان فحشها هستند.

- از آن آبدارهایش.

- که روزی بیست و پنج هزار با ر

- در دلم

- نثارش می کنم...

- و چون صاحب آن چشمهاست ..

- و چون که تنش از گنجشکی که تیر مشقی خورده گرمتر است ...

- و چون که لبهایش ورقلمبیده مثل سنگهای کف رودخانه ...

- خواهرش را ؛

- و مادرش را ،

- تا می توانم به خاک و خون می کشم..

- و دلم خنک می شود.

- و در دلم باد می وزد ..

- بادها در هم می آمیزند و کم کم برگهای زرد و قرمز از جا بلند می شوند.

- طوفان می آید لعنتی ...

- و طوفان با حرکتی ناگهانی ..

- می ریزد توی رانها ..

- توی زانو ..

- و تا به نوک انگشتان پا نرسد ..

- آرام نمی گیرد.

- - حالا چرا " جنون جدید " ؟

- نخواهی دانست.

- نخواهی فهمید.

- تو خیلی زیبایی.

- بسیار هم خوش طعمی .

- طوری که نامت را از یاد برده ام.

- و اغلب،

- آب نبات صدایت می زنم.

- و تو خیلی کوچکی..

- خیلی نادانی ..

- خیلی مستقیمی و

- انتهای عقلت

- تنها

- به سینه هایم قد می دهد.

- و نخواهی دانست..

- و نخواهی فهمید که چرا...

- آدم حسابی ها ....

- باید با " چهارپایه " و " طناب " و " زیرزمین " جمله بسازند...

- و اهمیتی ندارد که " جیم " داشته باشد یا نه .

- و چرا پرتقالها را کوک می کنند ...

- و چرا برایت بهتر است

- تا آخر عمر

- عاشق من باشی

No comments:

Post a Comment